Teknologiske løsninger på tvers av bransjer

Hva kan ulike bransjer lære av hverandre?

Kan utvikling av dataspill brukes i aluminiumproduksjon? Hvordan kan man gi kull en helt annen farge? Hva kan bilindustrien lære av andre industrier? Det er viktig for innovasjon at ikke bransjene sitter på hver sin tue, da flyt av teknologi og kunnskap er svært viktig for at nye tanker og ideer skal kunne vokse fram. Det er viktig at bransjene er nysgjerrige på hva de andre gjør, fordi det kan tenkes at teknologi utviklet for en bransje meget vel kan brukes i en annen. Kanskje ikke akkurat slik den opprinnelig ble utviklet, men med mindre eller større tilpasninger for bruk i en annen bransje. Det er nok ikke tilfeldig at det er mer trykk på, og diskusjon om dette i Norge i disse dager, da oljebransjen har fått en nedtur. Ikke bare er det viktig å være innovativ slik at det kan skapes nye arbeidsplasser, men det er også av største viktighet at det utvikles teknologier som er mer miljøvennlige. Gjennom økt samarbeid på tvers av flere bransjer kan disse målene nås raskere.

Teknologiske løsninger på tvers av bransjer

3dprinterI dagens samfunn går den teknologiske utviklingen raskere enn noen gang før. Men, det betyr ikke at all denne kunnskapen og teknologien utnyttes så godt som den kunne ha blitt. Det er ofte flere problemer knyttet til ny teknologi. En av dem er at mange industrier er lite åpne for nye tanker og ideer. Faktisk ligger det dypt i den menneskelige naturen å være skeptisk til forandring og endring. En annen grunn kan være redsel for at noen vil stjele en idé, utnytte den bedre og så videre, noe som hindrer den frie flyten av kunnskap. Det er jo for eksempel slik at nyvinninger innenfor 3D-printing og digitalisering kan ha stor betydning for utviklingen av mange tradisjonelle industrier. I Houston møtes for eksempel medisinindustrien og oljeindustrien i 2015 for åttende gang for å utveksle ideer. Dette kan virke som to industrier som står langt fra hverandre, men de har altså hatt stor nytte av samarbeid og kunnskapsutveksling. iDrive-systemet til BMW ble utviklet gjennom en overføring fra spillindustrien. Kanskje kan den store utviklingen innen for eksempel kasinobransjen i framtiden føre til at oljebransjens og andre industriers kommunikasjonssystemer i framtiden vil fungere enda bedre? Teknologi utviklet for en bilprodusent, et sykehus eller et kasino trenger ikke begrenses til denne bransjen. Både grafiske- og programvareløsninger kan for eksempel enkelt skapes én gang, og komme mange ulike bransjer til nytte. Det er vel egentlig bare fantasien som setter grensene – som så ofte ellers!

Erfaringsoverføring

En høyere grad av erfaringsoverføring mellom ulike bransjer er viktig og kan altså føre til nyvinninger av ulike slag. Alle bransjene vil tjene på å dele med hverandre, da det fører til økt kunnskap hos alle som deltar. Men, faktisk er det kanskje enklere for to typer bransjer som står langt fra hverandre å samarbeide, som det nevnte eksempelet med olje og medisin, da bekymringen for økt konkurranse da blir mindre. På Bigthink kan du se en interessant video der det blir forklart hvorfor den amerikanske helseindustrien bør lære mer av andre industrier, og da særlig informasjonsteknologi. Det nevnes også hvorfor informasjonsflyt er særlig viktig i suksessrike bedrifter, og som vi ser kan vi også legge til at informasjonsdeling med andre bransjer også er en vinnende faktor.

Privacy Policy