Generell info om olje og gass

oil industryOlje ble dannet da organisk materiale ble dekket av slam og leire. Da denne massen ble utsatt for høyt trykk og høye temperaturer, ble den organiske materien til olje og gass. De fleste av dagens oljefelt er mange hundre millioner år gamle. Det er derfor olje og gass kalles fossilt brensel. Olje og gass finnes over store deler av verden, men forekomstene er ikke alltid like enkle å få tak i. Oljen kan ligge svært dypt nede, eller være vanskelig tilgjengelig av andre årsaker.

Den første oljebrønnen i verden var bare 21 meter dyp. Den ble boret i Pennsylvania i USA, av Edwin Drake. I USA kan man mange steder bore etter olje på land, som gjør at oljen er mye lettere å få tak i.

Olje


Petroleum er en samlebetegnelse for råolje eller mineralolje. Oljen er tyktflytende, brun eller grønnfarget, og er en blanding av hydrokarboner. Mye av oljen består av metan, og den kan variere både i farge, utseende og sammensetning. Olje og gass samles i reservoarer i jordskorpen. Når man borer etter olje og gass, prøver man å treffe en av disse lommene. For å få tak i oljen, må bergarten være løs nok til at man kan borre i den. Selve oljereservoarene ligger ofte i sandstein, men over sandsteinen må det være en hardere bergart som hindrer at oljen slipper ut. Dette kalles en oljefelle. Dersom det ikke er en slik hardere bergart over oljen, kan den lekke ut til overflaten. Det meste av oljen og gassen som er dannet har forsvunnet på denne måten.

Olje er laget ved at plante- og dyreplankton har blitt brutt ned av bakterier, og deretter utsatt for trykk og høy temperatur. Olje kan videreforedles til drivstoff, men brukes også til å lage løsemidler, kunstgjødsel og plast.

Gass


Naturgass (tørrgass) er gassformen av petroleum. Gassen inneholder mest metan, men også hydrogensulfid, karbondioksid, nitrogen og vanndamp. Gass dannes på samme måte som olje, og samles i reservoarer. Ettersom reservoarene har høyt trykk, kommer oljen og gassen opp av seg selv når man borer hull på lommen. Dette kan også føre til ukontrollerte utblåsninger dersom man ikke er forsiktig.

Gass kan brukes til oppvarming og matlaging. I mange land brukes gasskomfyrer i stedet for elektriske komfyrer. Gass brukes også av industrien, som drivstoff og til å lage elektrisk strøm. Naturgass er mer miljøvennlig enn olje og kull. Gasskraftverk slipper for det meste ut CO2, men ikke andre skadelige stoffer som diesel og bensinmotorer slipper ut. Derfor brukes gass også til drivstoff. Både busser og båter kan gå på gass.

Norge eksporterer det meste av gassen fra norsk sokkel, men noe av gassen pumpes også tilbake til reservoarene på havbunnen, for å få opp mer olje.

Olje og gass bidrar til global oppvarming, men er likevel mer miljøvennlig enn kullkraft. Olje er også en betydelig fare for miljøet dersom den slipper ut i havet eller langs strendene. Derfor er det svært viktig å utvikle gode sikkerhetsrutiner for oljeindustrien.

Privacy Policy